Ekosysteemin toimijat miettivät digitaalisuuden mahdollisuuksia yhdessä

Monitieteellinen ja toimiajarajat ylittävä tutkimus on monien, esimerkiksi Tekesin rahoittamien, tutkimushankkeiden edellytyksenä. Tämä tarkoittaa, että hyvinkin eritaustaiset, mutta samasta teemasta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja organisaatiot kohtaavat, ratkaisevat yhteiskunnan ongelmia ja kehittävät liiketoimintaa yhdessä. Omien tutkimushankkeidemme kautta olemme huomanneet, että edellä mainitusta syystä projektitoimijoille on luonnollista järjestää tapahtumia, joissa nimenomaan eritaustaiset ja eri tehtävissä olevat ihmiset tapaavat ja voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Moni meistä on tietotarjonnan ja muuttuvien tarpeiden ristitulessa, ja haluaisi päästä omissa ajatuksissaan ja varsinkin toiminnassaan eteenpäin. Kuitenkin yhä tarkemmin mietitään, millaisiin tilaisuuksiin ehditään osallistua, ja miten pitkään niihin on mahdollista ja halua käyttää aikaa. Yleisesti, omien organisaatioiden sisällä, ja ”omissa kuplissa” ajatuksia päästään jakamaan helpommin. Eritaustaisten tahojen vuorovaikutukseen on vähemmän mahdollisuuksia, vaikka innovaatiotutkimus perinteisesti on korostanut sen merkitystä.

Tutkimusorganisaatioissa olemme ottaneet tästä koppia, ja järjestäneet erimuotoisia tilaisuuksia kohtaamisille ja keskusteluille. Esimerkkimme tulevat kahdesta tapahtumasta, joita olemme olleet järjestämässä Redefining Digital Opportunities –tutkimushankkeessamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Technology Disrupting Finance (TDF) Oulussa 17.1.2017 ja Northern Service Day (NSD) Oulussa 2.2.2017 keräsivät yhteensä 300 henkeä pohtimaan ajankohtaisia teemoja. Molemmissa tapahtumissa eri tehtävissä olevat ja eri toimialoilta tulevat osallistujat pääsivät aitoihin keskusteluihin: TDF:n world caféissa ja NSD:n interaktiivisissa miniluennoissa.

Sijoitimme osallistujien kommentteja suoran palautteen, palautekyselyjen ja twiittien pohjalta nelikenttään, joka havainnollistaa kokemuksia. Taustalla on tietenkin win-win -ajattelu, jossa kaikki kokevat saavansa arvoa yhteistyöstä. Yritysten ja julkisten toimijoiden edustajat saavat ajankohtaista tutkimustietoa sopivasti pureskeltuna ja koottuna. Lisäksi he voivat benchmarkata toistensa ajatuksia ja löytää mahdollisia partnereita. Tutkijat saavat omaa osaamistaan ja tutkimuksiaan esille, löytävät partnereita ja parhaassa tapauksessa voivat kerätä tutkimusaineistoa. He voivat myös validoida tutkimuksen relevanssia ja tulosten merkityksellisyyttä.

Palautteen perusteella tällaiset monipuolisesti eritaustaisia ihmisiä yhteen tuovat tapahtumat ovat tarpeellisia avaten uusia näkökulmia, uudenlaisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia ja edistäen ekosysteemin yhteistyönä syntyvän kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ymmärrystä. Tutkimuksemme siis korostaa asiakkaan ottamista keskiöön, ja asiakkaalle muodostuvan arvon ymmärtämistä siten, että digitalisaatiota ja teknologioita tarkastellaan monesta näkökulmasta. Se, että nykyiset ekosysteemit ovat niin moniulotteisia, ohjaa eri tahoja ymmärtämään, että esimerkiksi FinTech ei koske vain pankkeja tai että 5G ei koske vain insinööritaustaisia. Mutta pankkitaustaisten ja koodareiden kohtaaminen tai markkinointi- ja tuotekehitysihmisten kohtaaminen sopivan teeman ympärillä voi tuoda aivan uudenlaisia oivalluksia molemmille tahoille!

KTT Saila Saraniemi, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

FT Kaisa Still, VTT

The rules of the game: How to survive and thrive in Business, Innovation, and Knowledge Ecosystems

by Katri Valkokari

“How dreadful… to be caught up in a game and have no idea of the rules.” –Caroline Stevermer In Sorcery & Cecelia or The Enchanted Chocolate Pot

The purpose of this blog post is to describe the rules of the game (i.e., the logic of action) in the three different ecosystem types: business, innovation, and knowledge ecosystems (see Figure below), while these three ecosystem types are interconnected from the viewpoint of the ecosystem actor. For practitioners, the aim is to shed more light on how the different types of ecosystems differ and demonstrates that different models are needed in order to operate in different ecosystems.

ecosystems

In business ecosystems as well as service or industrial ecosystems, the economic outcomes and business relationships between actors are highlighted. The approaches of innovation (eco)systems and regional clusters focus on mechanism and policies fostering the creation of innovative startups around so-called regional hubs or clusters. Finally, knowledge ecosystems have their main interest and outcome in creation of new knowledge through joint research work, collaboration, or the development of knowledge base. The table below clarifies how the ecosystem types differ in terms of their outcomes, interactions, logic of action, and actor roles.

Table: Characteristics of ecosystem types

Business ecosystems Innovation ecosystems Knowledge ecosystems
Baseline of ecosystem Resource exploitation for customer value Co-creation of innovation Knowledge exploration
Relationships and connectivity Global business relationships both competitive and co-operative Geographically clustered actors, different levels of collaboration and openness Decentralized and disturbed knowledge nodes, synergies through knowledge exchange
Actors and roles Suppliers, customers, and focal companies as a core, other actors more loosely involved Innovation policymakers, local intermediators, innovation brokers, and funding organizations Research institutes, innovators, and technology entrepreneurs serve as knowledge nodes
Logic of action A main actor that operates as a platform sharing resources, assets, and benefits or aggregates other actors together in the networked business operations Geographically proximate actors interacting around hubs facilitated by intermediating actors A large number of actors that are grouped around knowledge exchange or a central non-proprietary resource for the benefit of all actors

A primary motivation for utilising ecosystem concepts in management studies has been the desire to exploit self-organizing properties of natural ecosystems. Although formal authority is invisible in man-made ecosystems, they are not entirely self-organized: they are organizational designs that are held together on the condition that their members are in formal or informal agreement about shared purpose (baseline) and operation modes (logic of action). Previously, research has typically focused on only one of the ecosystems at a time, when in the real-world systems the interest of actors (i.e., organisations), who are the ecosystem inhabitants, come bundled together with multiple ecosystem parts. In an ecosystem, each actor has their own role to play and, in this way, they view the partially overlapping ecosystems from their own unique perspective. Thus, relationships and interactions between ecosystems types need to be analyzed at several levels in order to understand how connections flow between different ecosystems in the real business world.

All these ecosystems are dynamic, changing, and also changeable through ecosystem orchestration. Different organisms (i.e., species in natural ecosystems or actors with complementary roles in man-made ecosystems) are necessary to keep the ecosystem balanced, and removing one can cause a chain reaction felt throughout the entire ecosystem. Biological ecosystems are characterized by one or more equilibrium states, where a relatively stable set of conditions exist and maintain a population or nutrient exchange at particular levels. It is, however, important to note that the equilibrium of biological ecosystems is seldom optimal from the viewpoint of all species in the ecosystem. Thus, an ecosystem always induces both competition and cooperation, which leads to the selection and adaption of species. And, despite hitherto mainly positive approaches to man-made ecosystems, which have typically perceived ecosystems as positive and collaborative systems, that is also true within business, knowledge, and innovation ecosystems. In order to survive and thrive in an ecosystem, the essential point is to understand that different forms of interaction are required in different ecosystems.

Reference:

Valkokari, K. Business, Innovation, and Knowledge Ecosystems: How They Differ and How to Survive and Thrive within Them. Technology Innovation Management Review; 5(8) pp.17-24. http://timreview.ca/article/919

Keywords:

business ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem, ecosystems, platforms, communities

Parvi pyrähtää uuteen lentoon

”Parvessa lentämisen taidossa keskeistä on suunta, liike ja tarkoitus, joita ohjaa toimijan positio ekosysteemissä” (professori Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto)

Parvi3- projektissa muodostettu reittikartta ekosysteemiseen liiketoimintaan jäsentää parvimallin hyödyntämistä verkostomaisen toiminnan kehittämisessä eri toimijoiden näkökulmista. Reittikartta on työkalu, jonka avulla luodaan uusia ajatuksia verkostojen hyödyntämisestä. Samalla se auttaa hahmottamaan verkostokumppaneiden odotuksia yhteisten tavoitteiden muodostamiseen.  Siten uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ekosysteemiseen liiketoimintaan voi parvikäyttäytymisen lisäksi löytää myös luonnon muiden yhteistyömallien avulla.

parvikuva

Erityisesti pk-sektorin toimijat voivat parvimallia hyödyntämällä saada uusia näkökulmia verkostojensa orkestrointiin. Keskeistä on avoin ja vuorovaikutteinen kommunikointi verkoston yhteisestä tulevaisuudesta, tavoitteista ja keinoista. Nopean verkostoitumisen avain on jatkuvasti valmiina oleva parven yhteisöllinen ydin. Näin jokin verkoston osa voi pyrähtää lentoon lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä edellyttää toimijoilta uskallusta heittäytyä parven kehittämiseen ja keskinäistä luottamusta, joka mahdollistaa nopean reagoinnin avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

20141203_Parvi³_reittikartta_ekosysteemiseen liiketoimintaan_final

Lisätietoja:

Projektiryhmän yhteinen julkaisu: http://www2.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T152.pdf

Reittikartta: http://prezi.com/m54d5bpw78b-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Kalvot: http://www.slideshare.net/KatriValkokari/parvi-reittikartta-ekosysteemiseen-liiketoimintaan